Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, eventuele adviezen, waaronder tevens begrepen toekomstige rechtsbetrekkingen, verricht door of met SULA NEDERLAND zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Afwijkingen en aanvullingen op deze Voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

SULA Nederland
Postbus 9287, 3007 AG Rotterdam, Nederland
Telefoonnummer: 0682624352; ma t/m vrij 09:00 – 17:00
E-mailadres: info@sulanyc.nl
KvK-nummer: 77364554
Btw-identificatienummer: NL003257323B88

Artikel 3. Allergie

3.1 Hoewel SULA NYC LLC. de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het ontwikkelen van haar producten, kan er bij het gebruik daarvan helaas in uitzonderlijke gevallen een allergische reactie optreden. Omdat ieder persoon uniek is, kan een allergische reactie niet goed van tevoren worden voorspeld.
Probeer daarom altijd eerst een klein beetje van een product op een niet zichtbare plek, voordat het product wordt gebruikt.
Een vernieuwd of aangepast product moet altijd opnieuw worden getest alvorens het wordt gebruikt.
3.2 Omdat SULA NEDERLAND helaas niet kan voorspellen of een allergische reactie optreedt, is zij daar niet verantwoordelijk voor. Bij een allergische reactie kan altijd contact worden opgenomen met SULA NEDERLAND in geval van vragen.

Artikel 4. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomsten

4.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van SULA NEDERLAND zijn vrijblijvend (tenzij anders is aangegeven) en SULA NEDERLAND behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (maar in dat geval heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren).
4.2 Wanneer u een bestelling plaatst via onze website, dan komt de overeenkomst met SULA NEDERLAND pas tot stand nadat SULA NEDERLAND de acceptatie (en niet enkel de ontvangst) van de bestelling aan u heeft bevestigd. SULA NEDERLAND is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt SUAL NEDERLAND dit mee binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
4.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden SULA NEDERLAND niet.
4.4 Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SULA NEDERLAND onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling en eventueel ook de acceptatie van de bestelling door SULA NEDERLAND. Zolang de ontvangst niet door SULA NEDERLAND is bevestigd, kunt u de overeenkomst nog ontbinden.

Artikel 5. Prijzen en betalingen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
5.2 Voor administratie- en verzendkosten binnen Nederland brengen wij € 5,95 in rekening, tenzij anders is overeengekomen. Bij een bestelling vanaf € 50,- komen de verzendkosten te vervallen. Voor klanten uit België brengen wij voor administratie- en verzendkosten € 8,95 in rekening. Bij een bestelling vanaf         €70,- komen de verzendkosten te vervallen.
5.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzend- en administratiekosten, vermeld. Betaling geschiedt op de wijze zoals vermeld op de website.

Artikel 6. Levering

6.1 SULA NEDERLAND bezorgt alleen in Nederland en België met een gratis optie bij besteding boven een bepaald bedrag. Zendingen naar andere landen binnen Europa zijn mogelijk, er zijn aangepaste verschepingstarieven hiervoor.
6.2 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling via PostNL of een andere vervoerder naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hier om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht.
6.3 Levertijden zijn slechts bij benadering en de enkele overschrijding van een toegezegde leverdatum is geen tekortkoming van SULA NEDERLAND.
6.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, dan geldt de andere leveringstermijn. Een indicatie van de leverdatum of het bezorgmoment geldt niet als het overeenkomen van een afwijkende leveringstermijn.
6.5 Wij zijn gerechtigd in delen te leveren. Wij zullen in dat geval per deellevering het leveringstijdstip opgeven.
6.6 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 7. Reclames en retourzendingen

7.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, hebt u het recht het product binnen 14 (veertien) dagen na aflevering van het product (of indien van toepassing na aflevering van het laatste product) aan SULA NEDERLAND te retourneren. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening.
7.2 Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:
(a) het product is gebruikt;
(b) u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
(c) de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.
7.3 SULA NEDERLAND zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan u terugstorten (afhankelijk van de wijze van betaling kan dat bijvoorbeeld via de creditcardmaatschappij of rechtstreeks). Een terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten voor zover u die kosten voor de retourzending niet zelf heeft voldaan.

Artikel 8. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken voor zover dat nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. De originele verpakking mag niet worden geopend en een aanwezig zegel mag niet worden verbroken, op straffe van verval van het recht om het product te retourneren.

Artikel 9. Diversen

10.1 Indien u aan SULA NEDERLAND schriftelijk opgave doet van een adres, is SULA NEDERLAND gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan SULA NEDERLAND schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door SULA NEDERLAND gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Uncover Skincare in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Uncover Skincare vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 SULA NEDERLAND geeft geen medisch advies, en diagnosticeert noch behandelt huidproblemen.
10.5 SULA NEDERLAND is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: SULA Nederland
Postbus 9287, 3007 AG, ROTTERDAM
info@sulanyc.nl / 0682624352

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten:

herroep/herroepen*

Factuurnummer:

Naam consument(en):

Adres consument(en):

Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Reden van retour (optioneel):

Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Extra informatie met betrekking tot het modelformulier voor herroeping:

Op het moment dat u de overeenkomst wilt herroepen kunt u het ingevulde formulier sturen naar info@sulanyc.nl of schriftelijk toevoegen aan de retourzending.
Het product dat u wenst te retourneren kunt u als pakketzending terugsturen. Gelieve een briefje met uw naam toevoegen aan het pakket. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening en risico (in geval van beschadigingen gedurende het transport).

Retouradres:
SULA Nederland
Postbus 9287
3007 AG ROTTERDAM

Het herroepingsrecht komt te vervallen op het moment dat:

•de verpakkingszegel verbroken of beschadigd is;
• het product is gebruikt;
• u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
• de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

SULA NEDERLAND zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan u terugstorten (afhankelijk van de wijze van betaling kan dat bijvoorbeeld via de creditcardmaatschappij of rechtstreeks). Een terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten voor zover u de kosten voor de retourzending niet zelf heeft voldaan.

U vindt alle informatie met betrekking tot de verzendkosten en prijs van de producten terug op onze website en in de factuur na het plaatsen van een bestelling.

Meer informatie over garanties en bestaande service na aankoop kunt u terugvinden in onze algemene voorwaarden en op onze website.

Table of Contents